Quire Cleveland zingt het lied The holly and the ivy. De hulst en de klimop


De hulst draagt een bes
Zo rood als ieders bloed
En Maria droeg zoet Jezus Christus
Om arme zondaars goed te doen


De lezing van vandaag komt uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 11, vanaf vers 1.


Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.


Deze profetie spreekt van vrede. We horen vaak van vrede tussen de volken, maar hier is sprake van een visioen van vrede tussen de soorten  - wolf en lam, kalf en leeuw - en tussen dieren en mensen. De verschillende soorten zijn geen concurrenten meer van elkaar, maar leven in harmonie met elkaar. Geeft dit visioen je moed, inspireert het je? Of is het alleen maar een droom? Hoe reageer je op dit visioen?


De profetie spreekt ook van een rechtschapen leider, gekozen door God, betrouwbaar en waarachtig, iemand die de armen recht verschaft. Wanneer je om je heen kijkt, neem je dan de behoefte waar aan een dergelijke leiding en aan een dergelijke gerechtigheid? Heb je ook zelf een dergelijk verlangen gekend?


Herlees deze lezing en zie of een bepaald woord, een bepaalde zin of een bepaald beeld je bijzonder treft. 


Bemerk welke verlangens in jou deze laatste minuten naar boven zijn gekomen. Houd ze vast in je hart en leg ze neer voor de Heer, wetend dat God hier en nu naar jou luistert.