De groep Zephyrus zingt Surge Illuminare. De openingswoorden van Jesaja 60. ‘Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.‘


Terwijl ik luister, erken ik de grootheid van God die de zon doet opkomen en ondergaan. De God die mij en alle mensen hier om me heen geschapen heeft; de God wiens liefde voor mij zo warm en zacht is als het gevoel van zonlicht op mijn huid. 


In de lezingen van deze week hebben we een aantal verbazingwekkend vertellingen gehoord over wat Jezus deed: we hebben gezien dat Hij wonderen verrichtte en in het bijzonder zagen we hoe Hij mensen genas van hun ziekten, pijn en lijden. Ook hoorden we Johannes die zegt: “God is liefde.” Hoe reageerde je op deze genezingsverhalen? Hoe sta je tegenover deze wonderen als uitingen van liefde van God? 


De lezing van vandaag komt uit psalm 72. 


Moge hij leven zolang de zon bestaat, zolang de maan zal schijnen, van geslacht op geslacht. Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers, als buien die de aarde doordrenken. Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. Moge hij heersen van zee tot zee, van de Grote Rivier tot de einden der aarde. Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen. Men zal wensen gezegend te worden als hij, en alle volken prijzen hem gelukkig.


Het maakt deel uit van de paradox van het christendom dat onze machtige God zich zelf aan ons toevertrouwt als een kwetsbaar kind. Deze psalm brengt ook iets van deze paradox tot uitdrukking – een grote God die regeert van zee tot zee, maar toch als zachte regen op de weide neerdaalt. Ik zou me kunnen afvragen wat op mij meer indruk maakt over God; wat mij meer aantrekt in God? – Zijn macht en kracht, of zijn zachtmoedigheid en kwetsbaarheid? 


En zegt dit iets over hoe ik zou willen zijn? Vind ik het misschien wel prettig om macht uit te oefenen, gebruik te maken van welke “macht” ik ook maar heb? Of geloof ik in de wegen van zachtmoedigheid, geweldloosheid misschien, en vrede? 


In deze psalm komen we enkele levendige beelden tegen. Haal je deze beelden voor de geest wanneer je de psalm opnieuw leest. Wat zie je in je verbeelding als je de woorden opnieuw hoort?
Hoe heeft deze lezing tot je gesproken van de kracht en de tederheid van God? Wat zegt deze psalm je over jezelf? Praat nu met God over alles wat tijdens deze gebedsperiode in je is opgekomen.